Våra tjänster

”För dig som är företagare, det skall vara lönsamt att anlita oss.”

Ett företags framgång handlar om att hantera risker, möjligheter och regelverk. Anpassat till respektive bransch och marknad.
Vi utgår alltid från varje kunds förutsättningar och verklighet.

Vår roll förutom den traditionella revisorsrollen, är att erbjuda bokföringstjänster, upprätta deklarationer och bokslut samt konsultation. För dig som är företagare, skall det vara lönsamt att anlita oss. Det gäller då både de råd och arbete vi utför samt den tid du sparar genom att vi gör jobbet och ser till att det blir rätt i alla led.

Ambitionen är att ge våra kunder bästa tänkbara service genom en kombination av rådgivning och ett aktivt engagemang.
På så vis blir vi ett steg på vägen för ditt företags framgång.

Revision

Att planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.

Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.

I alla företagsformer där ägarnas ansvar är begränsat ställs särskilda krav på hur företagets resultat och ställning redovisas utåt. Det är styrelsen och VD som ansvarar för denna information. Revisionen innebär en granskning av denna information och ger ökad trovärdighet åt företagets finansiella information. Revisionsberättelsen är en bekräftelse på att den information företaget lämnat om sin ekonomiska situation är riktig. Revisionen är därmed en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle.

Redovisning

Vi hjälper dig med löpande bokföring till upprättande av bokslut och årsredovisningar.

Vi hjälper dig med redovisningen så att du får mer tid att utveckla företaget. Vi sköter allt från löpande bokföring till upprättande av bokslut och årsredovisningar.

För företagaren är det inte bara kärnverksamheten som måste fungera, även de administrativa rutinerna måste var väl genomtänkta Vi hjälper dig att bygga upp rutiner så att du får ett effektivt flöde av information och anpassade ekonomiska rapporter. Redovisningen ger dig beslutsunderlag och full kontroll på verksamhetens ekonomiska utveckling.

Våra tjänster riktar sig mot alla företag. Givetvis följer vi de normer som gäller vid god redovisningssed, bokföringslagen, årsredovisningslagen samt rekommendationer från Bokföringsnämnden och Far.

Skatt

Komplexa & föränderliga. Vi hjälper dig att tolka lagstiftningar och regler inom skatteområdet.

Lagstiftning och regler på skatteområdet är komplexa och föränderliga. För den enskilde företagaren är det svårt att hinna med alla förändringar på området. Vi håller oss uppdaterade och kan med vår kompetens hjälpa er företagare.

Rådgivning

Vi hjälper dig att känna dig trygg i dina beslut.

I samband med våra övriga tjänster blir rådgivningen en viktig och naturlig del mellan oss och företagaren. I vår rådgivning försöker vi vara aktiva så att företagaren kan få de råd som behövs i ett tidigt skede. Vår kompetens kan i många fall vara avgörande för hur ditt företag lyckas. Vi engagerar oss och vill att du ska känna dig trygg i dina beslut.

Vår rådgivning omfattar främst frågor kring redovisning, bokslut och skatteplanering, men även upprättande av budget, prognoser och analyser. Vi arbetar förebyggande för att identifiera företagets skattemässiga risker och möjligheter. För ägarledda företag ser vi helheten av bolaget och ägarnas privatekonomi.